Доверително управление

търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и финансови инструменти