Тази страница не съдържа материали, които да навеждат на или да обещават лесни печалби от Alternative Finance Ltd Всяко такова предложение ще бъде направено само с юрисдикция, където е позволено от закона и само с помощта на меморандум за поверително частно предлагане  или поверително обяснителен меморандум, който съдържа информация необходима за вземане на решение относно личните финанси, включително, но не само по-подробна информация относно риска, таксите и стратегии на управление на личните финанси.